مشاوره اولیه سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 18سال

Related topics: Child and youth mental health and substance use Intake services

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

خدمات مشاوره اولیه سلامت روان کودکان و نوجوانان از کودکان، نوجوانان و خانواده های آنها که مشکلات جدی سلامت روان و/یا اختلالات اجتماعی، عاطفی یا رفتاری دارند ، حمایت می کند.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

پیدا کردن مکان مناسب برای خود و خانواده مهم است. خدمات مشاوره اولیه نقطه شروعی برای این است که بدانید کدام برنامه بهترین گزینه برای هر کودک یا نوجوان است. این برنامه ها ممکن است تحت نظر بهداشت ساحلی ونکوور، یا یک ارائه دهنده خدمات یا منابع دیگر پشتیبانی از نیازهای شما را انجام دهند.

Made possible by the generosity of the Alan and Gwendoline Pyatt Foundation.