Child & Youth Mental Health Intake 6 hanggang 18 taong-gulang

Related topics: Child and youth mental health and substance use Intake services

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang Child and Youth Mental Health Intake services ay nagsusuporta sa mga bata, kabataan, at sa kanilang mga pamilya hinggil sa mga malulubhang problema sa pangkaisipang kalusugan at/o social, emotional, o behavioural disturbances.

Ano ang maaasahang mangyari

Mahalaga para sa iyo at sa iyong pamilya ang humanap ng tamang lugar. Magsimula sa intake services para malaman kung aling programa ang pinaka-naaakma para sa bawat bata o kabataan. Ang mga programang ito ay maaaring nasa Vancouver Coastal Health programs, nasa ibang service provider, o resources para suportahan ang iyong mga pangangailangan.

Made possible by the generosity of the Alan and Gwendoline Pyatt Foundation.