Cung cấp dịch vụ chăm sóc có phẩm chất là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm.

Đạt được dịch vụ chăm sóc phẩm chất cao, an toàn về mặt văn hóa một cách tốt nhất khi quý vị, cùng với gia đình và bạn bè, trở thành đối tác chăm sóc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Abstract blurred blue background
home support worker washes a clients feet

"Trải nghiệm của những người được chúng tôi chăm sóc bị tác động bởi mọi tương tác của họ với chúng tôi. Ai cũng có vai trò trong việc đóng góp vào trải nghiệm được cải thiện và hiệu ứng lan tỏa tích cực mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta."

Vivian Eliopoulos, Chủ tịch & Giám đốc Điều hành, Vancouver Coastal Health

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ văn hóa và tinh thần để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe của quý vị

Traditional indigenous art inside of a healthcare facility

Dịch vụ y tế bản địa

woman talking to nurse looking at computer screen

Thông dịch viên ngôn ngữ nói

two people hiking in a forest

Dịch vụ chăm sóc tinh thần và đa tín ngưỡng

women using sign language with doctor

Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu

Abstract blurred orange background
Man wearing a cedar hat and a orange shirt playing a traditional indigenous drum

"Chúng tôi cam kết cải thiện phương tiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn về mặt văn hóa cho người bản địa trong khu vực của chúng tôi và chúng tôi ghi nhận tất cả chúng ta đều có đóng góp trong việc hòa giải và hàn gắn."

Leslie Bonshor, Phó Chủ tịch Y tế Bản địa, Vancouver Coastal Health

Phản hồi về sự chăm sóc của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi.

Phản hồi giúp chúng tôi củng cố trải nghiệm cho bệnh nhân, cư dân, gia đình và người chăm sóc. Chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ phản hồi của mình với chúng tôi.

Thêm thông tin cho bệnh nhân & khách thăm viếng

Thông tin cho khách thăm viếng

Giữ cho bệnh nhân kết nối với người thân của họ là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Hãy tìm hiểu thêm về chính sách và dịch vụ cho khách thăm viếng của chúng tôi.

Patient safety

Learn about the great lengths we go to for our patients' and staff's safety.